تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت

... مبانی مدیریت مالی ج
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت خدمات
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی گردشگردی
قابل تهیه
89,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک و
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت جهانگردی ( م
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدیریت استرات
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت ارتباطات
قابل تهیه
295,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی تئوری و طراحی
قابل تهیه
750,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدیریت منابع
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدیریت
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت جلد اول
قابل تهیه
550,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دستنامه برنامه ریزی
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... 2000 سوال چهارگزین
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت بازرگانی ( م
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت دولتی ( مجمو
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت گرایش دولتی
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت اجرایی و MBA
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... 8 مرحله آزمون آزمای
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )