تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

مدیریت

... مبانی مدیریت مالی (
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت خدمات
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی گردشگردی
قابل تهیه
89,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک و
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت جهانگردی ( م
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدیریت استرات
قابل تهیه
208,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت ارتباطات
قابل تهیه
295,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی تئوری و طراحی
قابل تهیه
395,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدیریت منابع
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی رفتار سازمانی
قابل تهیه
420,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدیریت
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت (جلد اول)
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دستنامه برنامه ریزی
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحقیق درعملیات 1 و
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت صنعتی ( مجمو
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت بازرگانی ( م
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت دولتی ( مجمو
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت گرایش دولتی
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت اجرایی و MBA
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )