تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت بازرگانی

... مکاتبات بازرگانی بی
قابل تهیه
300,000 ریال

... مدیریت بازرگانی ( م
قابل تهیه
330,000 ریال

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
50,000 ریال

... روش های خرید و پردا
قابل تهیه
300,000 ریال

... پل ورود به دکتری رش
قابل تهیه
300,000 ریال

... پل ورود به دکتری رش
قابل تهیه
300,000 ریال

... مدیریت خرید و سفارش
قابل تهیه
150,000 ریال

... مبانی علم اقتصاد بر
قابل تهیه
400,000 ریال

... تحقیق در عملیات 1
قابل تهیه
140,000 ریال

... انگلیسی برای د انشج
قابل تهیه
70,000 ریال

... مدیریت بازرگانی کتا
قابل تهیه
570,000 ریال

فروش موفق
قابل تهیه
80,000 ریال

... استراتژی بازاریابی
قابل تهیه
250,000 ریال

... سازمانهای بین الملل
قابل تهیه
240,000 ریال

... مدیریت بازرگانی ( پ
قابل تهیه
140,000 ریال

... ارزیابی طرح های تول
قابل تهیه
200,000 ریال

... داد و ستد بین الملل
قابل تهیه
120,000 ریال

... خودآموز امور گمرکی
قابل تهیه
250,000 ریال

... نحوه تنظیم فرمهای گ
قابل تهیه
30,000 ریال

... گام به گام تا صادرا
قابل تهیه
100,000 ریال

... مدیریت بازرگانی ( م
قابل تهیه
250,000 ریال

... سیاست های صنعتی و ت
قابل تهیه
250,000 ریال

... روش های پژوهش کیفی
قابل تهیه
385,000 ریال

... در آمدی بر سازمان ت
قابل تهیه
150,000 ریال

... بازرگانی بین الملل
قابل تهیه
390,000 ریال

... برنامه ریزی نگهداری
قابل تهیه
75,000 ریال

... احکام تجارت از دیدگ
قابل تهیه
150,000 ریال

... بازاریابی صنعتی
قابل تهیه
750,000 ریال

... فنون و مذاکرات تجار
قابل تهیه
190,000 ریال

... بیمه های بازرگانی ب
قابل تهیه
100,000 ریال