... مدیریت (جلداول) کلی
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت گرایش های با
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... كار آفريني (راه اند
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خلق مدل کسب و کار
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مديريت عملكرد
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... عصر سوم بازاريابي
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت و کنترل پروژ
قابل تهیه
179,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کار آفرینی
قابل تهیه
10,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های کار آفرین
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کارآفرینی در بستر ف
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
175,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... باز مهندسی فرایندها
قابل تهیه
30,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نوآوری و کارآفرینی
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کارآفرینی :101 تکنی
قابل تهیه
115,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول کارآفرینی
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کار آفرینی و راه ان
قابل تهیه
88,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازکاوی روش تحقیق آ
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مقدمه ای بر کسب و ک
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استراتژی کسب و کار
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )