تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

مدیریت مالی

... مدیریت گرایش مالی (
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت (جلداول) کلی
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی نوین (
قابل تهیه
290,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی نوین (
قابل تهیه
215,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سرمایه گذاری در بور
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی ( جلد ا
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی ( جلد د
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری ومدیریت ما
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازار ها و نهاد های
قابل تهیه
225,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه مدیریت
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازارها و نهاد های
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تجزیه و تحلیل صورته
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی ( جلد ا
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی (جلد او
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول حسابداری 1
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی ( جلد د
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ اصطلاحات تخصص
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات آزمون
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )