تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت مالی

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی نوین جل
قابل تهیه
360,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی نوین جل
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سرمایه گذاری در بور
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی ( جلد د
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری ومدیریت ما
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازار ها و نهاد های
قابل تهیه
310,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه مدیریت
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازارها و نهاد های
قابل تهیه
420,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تجزیه و تحلیل صورته
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی ( جلد ا
قابل تهیه
340,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی (جلد او
قابل تهیه
420,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول حسابداری 1
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی ( جلد د
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ اصطلاحات تخصص
قابل تهیه
75,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مالی
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مالی شرکتی پیشرفته
غیر فعال
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... بازار ها و نهاد های
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )