... مباني مديريت دانش
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... غفلت ها و کاستی ها
قابل تهیه
25,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی نظری و اصول م
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت توسعه
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت اسلامی
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول سرپرستی
قابل تهیه
96,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت کیفیت در ورز
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت بانکداری الک
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت سازمانهای ور
قابل تهیه
155,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت عمومی
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های عمومی مدی
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مسائل عمومی
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهارتهای عمومی مدیر
غیر فعال
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مدیریت ( بررسی شیوه
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت جامع زمان
قابل تهیه
47,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اداره امور عمومی تط
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری انتخاب
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شش سیگمای ناب چیست؟
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول و مبانی مدیریت
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رفتار سازمانی
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )