تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت عمومی

... مباني مديريت دانش
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... غفلت ها و کاستی ها
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی نظری و اصول م
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت اسلامی
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول سرپرستی
قابل تهیه
96,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت کیفیت در ورز
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت بانکداری الک
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت سازمانهای ور
قابل تهیه
392,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت عمومی
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های عمومی مدی
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت مسائل عمومی
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهارتهای عمومی مدیر
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت ( بررسی شیوه
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت جامع زمان
قابل تهیه
47,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اداره امور عمومی تط
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری انتخاب
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شش سیگمای ناب چیست؟
غیر فعال
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... اصول و مبانی مدیریت
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رفتار سازمانی
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ارتباطات بازاریابی
قابل تهیه
195,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )