تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

روش تحقیق

... پایه های پژوهش درعل
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای عملی فراهم
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روشهای عمومی مطالعه
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش تحقیق کاربردی
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش های تحقیق درمعم
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحقیق در عملیات
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مروری جامع بر پژوهش
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحقیق در عملیات 2
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تصمیم گیری کاربردی
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شیوه ارائه مطالب
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش تحقیق در مدیریت
قابل تهیه
185,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازکاوی روش تحقیق آ
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش های تحقیق در مد
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش تحقیق کیفی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی پژوهش در علوم
قابل تهیه
340,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش های تحقیق در رو
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش های تحقیق در رو
قابل تهیه
195,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش های تحقیق در فن
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش علم باز خوانی ا
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آمار و روش تحقیق وی
قابل تهیه
950,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )