... مبانی رفتار سازمانی
قابل تهیه
310,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحول سازماني استرات
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان تخصصي مديريت
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خلق مدل کسب و کار
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت تحول در سازم
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنماي جامع تئوري
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مباني سازمان و مدير
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مردم درسازمانها
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی سازمان و مدیر
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری وطراحی سازمان
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری وطراحی سازمان
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رویکرد های سازمان و
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مروری جامع بر مفاهی
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مروری جامع بر مفاهی
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سازمان ومدیریت
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری های سازمان :ا
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری های سازمان :ا
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت دانش در سازم
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سازمان و مدیریت
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحلیل شخصیت در سازم
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )