تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

سازمان و مدیریت

... مبانی رفتار سازمانی
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحول سازماني استرات
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زبان تخصصي مديريت
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خلق مدل کسب و کار
قابل تهیه
640,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت تحول در سازم
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنماي جامع تئوري
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مباني سازمان و مدير
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مردم درسازمانها
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی سازمان و مدیر
غیر فعال
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... تئوری وطراحی سازمان
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری وطراحی سازمان
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مروری جامع بر مفاهی
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مروری جامع بر مفاهی
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سازمان ومدیریت
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری های سازمان :ا
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تئوری های سازمان :ا
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت دانش در سازم
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحلیل شخصیت در سازم
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سازمانها : سیستمهای
قابل تهیه
370,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سازمان ها و سازماند
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )