... غفلت ها و کاستی ها
قابل تهیه
25,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدیریت پروژه
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه های صن
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دامیز - ایجاد انگیز
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت و کنترل پروژ
قابل تهیه
179,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک پر
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه
قابل تهیه
360,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ارتباط سازمانی و شا
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب طلایی مدیریت پ
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت و کنترل پروژ
غیر فعال
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مدیریت و کنترل پروژ
قابل تهیه
290,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای پیکره دانش
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه
قابل تهیه
84,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... 101مسئله مدیریت پرو
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدل بلوغ مدیریت پرو
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای طراحی و پیا
قابل تهیه
175,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای طراحی و پیا
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درآمدی بر مدیریت پر
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درآمدی بر مدیریت پر
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )