تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت پروژه

... غفلت ها و کاستی ها
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدیریت پروژه
قابل تهیه
620,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه های صن
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت و کنترل پروژ
قابل تهیه
199,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک پر
قابل تهیه
620,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه
قابل تهیه
620,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ارتباط سازمانی و شا
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب طلایی مدیریت پ
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت و کنترل پروژ
غیر فعال
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... مدیریت و کنترل پروژ
قابل تهیه
480,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای پیکره دانش
قابل تهیه
900,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه
قابل تهیه
84,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... 101مسئله مدیریت پرو
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدل بلوغ مدیریت پرو
غیر فعال
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... راهنمای طراحی و پیا
قابل تهیه
325,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای طراحی و پیا
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درآمدی بر مدیریت پر
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درآمدی بر مدیریت پر
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه ارزش گ
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چارچوب توسعه شایستگ
قابل تهیه
40,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )