تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت استراتژیک

... مدیریت استراتژیک و
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک و
قابل تهیه
290,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک ن
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پیاده سازی استراتژی
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک من
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی مدیریت استرات
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رفتار سازمانی ( جلد
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رفتار سازمانی ( جلد
قابل تهیه
155,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحول سازماني استرات
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رهنگاري براي راهبرد
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک
قابل تهیه
690,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک سی
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک رس
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک
قابل تهیه
440,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... برنامه ریزی استراتژ
قابل تهیه
140,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک با
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک با
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

مدیریت
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ارتباط سازمانی و شا
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... استراتژی منابع انسا
قابل تهیه
260,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )