تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مدیریت جهانگردی، هتلداری و گردشگری

... بازاریابی گردشگردی
قابل تهیه
89,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت جهانگردی ( م
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ترکی استانبولی در س
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... انگلیسی در سفر
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شناخت گردشگری
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آشنایی با فن راهنما
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شناخت صنعت گردشگری
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای جامع انگلیس
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اقتصاد گردشگری
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ عامه
قابل تهیه
395,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول بازاریابی و خد
قابل تهیه
210,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... انگلیسی برای دانشجو
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت گردشگری
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
190,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بازاریابی گردشگردی
قابل تهیه
85,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... محاسبه نرخ و صدور ب
قابل تهیه
105,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... برنامه ریزی گردشگری
قابل تهیه
425,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شناخت روحیات ملل
قابل تهیه
295,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... قوانین و مقررات جها
قابل تهیه
385,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اوقات فراغت و گردشگ
قابل تهیه
95,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )