تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

پزشکی عمومی

... راهنمای جامع هیپنوت
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... چشم پزشکی عمومی
قابل تهیه
700,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درسنامه جامع علوم پ
قابل تهیه
688,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دوره های اخیر آزمو
قابل تهیه
299,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اطلس انگل شناسی پزش
قابل تهیه
299,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بافت شناسی پایه(جان
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آناتومی انسان
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه آزمونهای کار
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درس آزمون کرم شناسی
قابل تهیه
62,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

مالاریا
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ضروریات آناتومی
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... پاتولوژی دهان،فک و
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... هماتوم کاربردی
قابل تهیه
159,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کلون سازی ژن و آنال
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طب عمومی مورتاگ
قابل تهیه
890,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ابزار جراحی
قابل تهیه
499,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... رهبری و مدیریت اتاق
قابل تهیه
229,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای عملی و کارب
قابل تهیه
299,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )