تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نسخه نویسی و دارو

... راهنمای جامع نسخه ن
قابل تهیه
750,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای جامع داروشن
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای جامع داروشن
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روش های بهینه تولید
قابل تهیه
850,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ جامع طبقه بند
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... داروهای ژنریک ایران
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درسنامه جامع علوم پ
قابل تهیه
30,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای رسمی GMP ای
قابل تهیه
700,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سوالات آزمون دکتری
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درسنامه جامع علوم پ
قابل تهیه
40,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درسنامه جامع علوم پ
قابل تهیه
398,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... درسنامه جامع علوم پ
قابل تهیه
498,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات طبقه
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... توصیه های دارویی (ت
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اطلاع رسانی دارویی
قابل تهیه
480,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... داروشناسی نسخه های
غیر فعال
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... داروشناسی نسخه های
قابل تهیه
840,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای خدمات داروی
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای منابع اطلاع
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... سنتز ترکیبات دارویی
قابل تهیه
65,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )