تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

منابع کنکور ارشد فراگیر پیام نور

... مدیریت اسلامی با ت
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی رفتار سازمانی
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت پروژه های عم
قابل تهیه
290,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جزوه ی تحلیل رفتار
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... باز مهندسی فرآیند ه
قابل تهیه
%10 OFF198,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فلسفه ی حسابرسی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری وکنترلهای
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری مدیریت پیش
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری مدیریت (ج
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی حقوق جزای بین
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جزوه پیام نور publi
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظارت و راهنمایی تع
قابل تهیه
%10 OFF283,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دیدگاههای نو در برن
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ماهيت سياست عمومي+ت
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مکاتب فلسفی و آراء
قابل تهیه
235,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جامعه شناسی سیاسی م
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

معانی
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

بیان
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طراحی مدارهای مجتمع
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کنترل متابولیسم
قابل تهیه
106,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )