تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

حسابداری

... فلسفه ی حسابرسی
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری وکنترلهای
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری مدیریت پیش
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری مدیریت (ج
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شرکت سهامی عام نمون
قابل تهیه
40,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کاربردهای مدیریتی ا
قابل تهیه
270,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کنکور
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری به زبان آد
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری دولتی 1
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری صنعتی
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری مالی کاردا
قابل تهیه
230,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری صنعتی 1
قابل تهیه
170,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نمونه آزمونهای تضمی
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول حسابداری 1 رشت
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابرسی 1(مطابق با
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات نظری
قابل تهیه
240,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... بکارگیری اکسس درحسا
قابل تهیه
99,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری ر ا از صفر
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حسابداری مقدماتی تا
قابل تهیه
700,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

حسابرسی (2)
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )