... اصول حسابداری 1
قابل تهیه
105,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... اصول حسابداری 2
قابل تهیه
144,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی سازمان ومدیری
قابل تهیه
144,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرایند خط مشی گذاری
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی رفتار سازمانی
قابل تهیه
310,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جزوه ی تحلیل رفتار
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ماهيت سياست عمومي+ت
قابل تهیه
50,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت استراتژیک پی
قابل تهیه
128,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
175,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )