تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

مدیریت (آموزشی-علوم تربیتی-کارآفرینی)

... دیدگاههای نو در برن
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مکاتب فلسفی و آراء
قابل تهیه
235,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... جامعه شناسی سیاسی م
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تصمیم گیری در مدیری
قابل تهیه
135,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )