تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

روانشناسی

... متون روان شناسی به
قابل تهیه
77,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های رشد
قابل تهیه
400,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی اجتماعی
قابل تهیه
%10 OFF108,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی اجتماعی
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... متن کامل زمینه ی رو
قابل تهیه
740,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

رشد انسان
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مکاتب فلسفی و آراء
قابل تهیه
235,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نگاهی دوباره به ترب
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Discovering PSYCHOL
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... روان شناسی تربیتی
قابل تهیه
430,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های شخصیت
قابل تهیه
%10 OFF324,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نظریه های روان درما
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تاریخ روانشناسی نوی
قابل تهیه
340,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالهای چهار
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه سوالات کارشن
قابل تهیه
%10 OFF162,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... زمینه روانشناسی هیل
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ساختن ابزارهای اندا
قابل تهیه
%10 OFF49,500 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مسائل اساسی پدیدار
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... خلاصه روانپزشکی جلد
قابل تهیه
750,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مشاوره با دانش آموز
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )