تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

حقوق (بین الملل - جزا و جرم شناسی)

... مبانی حقوق جزای بین
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی جرم شناسی ( ج
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آیین دادرسی کیفری (
قابل تهیه
43,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کنوانسیون های بین ا
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه قوانین دست ن
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نکات برتر حقوق جزای
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حقوق قراردادها در ف
قابل تهیه
110,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه کتاب های شرح
قابل تهیه
160,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب طلایی حقوق جزا
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )