تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

شیمی

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
45,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شیمی عمومی 2
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

شیمی پایه2
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

شیمی پایه 1
قابل تهیه
390,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ مهندسی شیمی
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسایل شی
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنما و حل مسائل ش
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... طیف سنجی مولکولی
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

شیمی عمومی
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمایشگاه شیمی عموم
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی شیمی تجزیه ج
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسائل شی
قابل تهیه
150,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حل مسائل مبانی شیمی
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی شیمی تجزیه ج
قابل تهیه
600,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسائل طر
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

بیوشیمی
قابل تهیه
980,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... واژه نامه ی علوم و
قابل تهیه
340,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مهندسی بیوشیمی
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... حل مسائل شیمی کوانت
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... شیمی کوانتومی
قابل تهیه
650,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )