تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

فیزیک

... مبانی فیزیک جلد اول
قابل تهیه
550,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای حل مسائل مب
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... راهنمای حل مسائل مب
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مكانيك كوانتومي مفا
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Principles of gener
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Principles of gener
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Fundamentals of PHY
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Fundamentals of Phy
قابل تهیه
300,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مبانی الکترومغناطیس
قابل تهیه
450,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... الكتريسيته و مغناطي
قابل تهیه
340,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Advanced Engineerin
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

Data mining
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Statistical mechani
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... Introduction to Hea
قابل تهیه
330,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فرهنگ لغات و اصطلاح
قابل تهیه
60,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تحلیل و تشریح کامل
قابل تهیه
90,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نمونه سوالات و پاسخ
قابل تهیه
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

اپتیک
قابل تهیه
280,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... فیزیک کوانتومی
قابل تهیه
440,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... تشریح کامل مسائل مب
قابل تهیه
215,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )