تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

ویرایش

... نظریه های شخصیت
قابل تهیه
1,100,000 ریال

... اصلاح رفتار کودکان
قابل تهیه
90,000 ریال

... خودآزمای دانش حوزه
قابل تهیه
28,000 ریال

... روان شناسی تربیتی
قابل تهیه
430,000 ریال

... فرهنگ جامع روان شنا
قابل تهیه
700,000 ریال

... نظریه و کاربست مشاو
قابل تهیه
1,250,000 ریال

... مشاوره مدرسه دیدگاه
قابل تهیه
500,000 ریال

... روان شناسی بازی
قابل تهیه
300,000 ریال

... روشهای عمومی مطالعه
قابل تهیه
80,000 ریال

... نگرش و تغییر نگرش
قابل تهیه
200,000 ریال

... روان شناسی اجتماعی
قابل تهیه
190,000 ریال

... آزمونهای روانشناختی
قابل تهیه
200,000 ریال

... آموزش مهارت های فکر
قابل تهیه
120,000 ریال

... روان شناسی شخصیت
قابل تهیه
350,000 ریال

... روانشناسی صنعتی و س
قابل تهیه
700,000 ریال

... بهداشت روانی در میح
قابل تهیه
250,000 ریال

... روان شناسی اجتماعی
قابل تهیه
45,000 ریال

... اصول مصاحبه بالینی
قابل تهیه
300,000 ریال

... روانشناسی بهره وری
قابل تهیه
270,000 ریال

... روان شناسی سلامت
قابل تهیه
110,000 ریال

... مبانی برنامه ریزی آ
قابل تهیه
300,000 ریال

... فارسی عمومی
قابل تهیه
240,000 ریال

... نظریه های روان درما
قابل تهیه
580,000 ریال

... راهنمایی و مشاوره ی
قابل تهیه
20,000 ریال

... مدیریت لجستیک (جلدا
قابل تهیه
40,000 ریال

... صور معانی در مکتب د
قابل تهیه
8,500 ریال

... روانشناسی کار
قابل تهیه
400,000 ریال

... غفلت ها و کاستی ها
قابل تهیه
120,000 ریال

... چگونه مصاحبه کنیم ؟
قابل تهیه
25,000 ریال

... راهبرد های عملی کار
قابل تهیه
30,000 ریال