تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

یادواره کتاب

... مبانی و اصول برنامه
قابل تهیه
340,000 ریال

... مربیگری در مدیریت
قابل تهیه
100,000 ریال

... سیاست بازرگانی و مد
قابل تهیه
170,000 ریال

... شغل مناسب شما کدام
قابل تهیه
290,000 ریال

... مبانی تجربی فیزیک پ
قابل تهیه
160,000 ریال

... جعبه ابزار مدیریت
قابل تهیه
170,000 ریال

... مطالعات تطبیقی آموز
قابل تهیه
220,000 ریال

... بازآفرینی استراتژی
قابل تهیه
590,000 ریال